MUSIKKEN LØFTER BØRNENE UD AF GHETTOEN

Ikke færre end 1800 børn fra underpriviligerede familier i Scotland er involveret i ”Big Noise” programmet i tre byer, Stirling, Glasgow og Aberdeen. De spiller i deres eget symfoniorkestre og i musicals – og det sætter sine spor.

Organisationen bag, Sistema Scotland, er en velgørenhedsorganisation der har til formål at skabe en permanent social forandring i nogle de mest belastede boligområder I Scotland. Her er musik et enestående redskab til et personligt og socialt løft.

Ikke lige nemme børn

Det er bestemt ikke altid nemme børn, de har med at gøre. F.eks. siger en skolelærer om en af hans elever: ”Han var meget svær at styre i klassen og kunne give mig store bekymringer. Men da der så kom en Big Noise musiker ind, så skete der noget. Du kunne se forandringen i hans øjne, når han blev fanget ind af det at spille på violin. Her var noget han kunne og som gjorde ham stolt. Dette barn står for mig som et lysende eksempel hvad musikken kan gøre ved selv de hårdeste børn”.

Big Noise underviserne har et stærkt fokus på at børnene får grundlæggende musikalske færdigheder – og at de får mulighed for at præsentere deres kunnen for resten af samfundet og ved optræden i udlandet. Det er denne anerkendelse, der er med til at styrke børnenes selvbevidsthed og modstandsdygtighed.

En række positive effekter

Når børnene sammen får den musikalske ballast, som musikprogrammet giver dem, har det en lang række positive effekter, som lederne af programmet har iagttaget:

Børnene opøver deres koncentrationsevne, deres evne til at lytte og koordinere, deres sprog forbedres og deres ansvar overfor skolegangen forøges.

De bliver bedre til at løse problemer, træffe beslutninger, være selvdiciplinerede og kunne tage et lederskab.

De bliver mere glade og stolte, føler sig mere trygge og modstandsdygtige. De har nemmere ved at indgå i netværk og samarbejde med andre og knytte tættere venskabsbånd på tværs af deres kulturelle baggrund.  De vil være mindre tilbøjelige til at indgå i bander eller anden destruktiv gruppedannelse.

Bredt anerkendt

Big Noise programmet nyder meget bred anerkendelse i Scotland hvor en lang række virksomheder og organisationer – sammen med de respektive kommuner – ønsker at være en del af en succes.

Sistema beskriver at det ultimative mål er at styrke børnenes uddannelses-potentiale og sikre at de kan nå deres fulde menneskelige potentiale og således være et aktivt og konstruktivt bidrag til samfundet.  Skønt programmet i Scotland kun har eksisteret siden 2008 er der meget der tyder på at de er på vej til at indfri deres mål.

Det er bl.a. blevet konstateret via en uafhængig undersøgelse foretaget af Glasgow  Caledonian University. I deres research slår de fast til indsatsen efter 6 år vil være økonomisk neutral og derefter vil det være rent økonomisk overskud. Dette er begrundet i at unge mennesker der kunne blive en økonomisk belastning for samfundet i langt større grad kommer til at bidrage via uddannelse og arbejde.

Flere og flere er med

Programmet ekspanderer og vinder stadig større tilslutning. F.eks. er man nu i gang med et baby-program således at børn allerede fra 2 års alderen skal præsenteres for og glædes med selv at dygtiggøre sig med musik.

Det er ikke noget ukendt fænomen – heller ikke i andre lande – at musik og anden kreativ udfoldelse har en stærk indflydelse på børnenes evne til at lære og begå sig i samfundet.

Programmet i Scotland er inspireret fra Venezuela hvor Jos’e Antonio Abreu netop arbejdede med musik i slumkvartererne og i sin ”El Sistema” organisation opnåede markante resultater med børnene.

Finland, som er det land i Europa, der har de bedste resultater i OECDs opgørelse over elevers kunnen, benytter i vid udstrækning den kreative udfoldelse som løftestang i hele deres undervisning.

Også i Danmark

Også i Danmark har man – i begrænset omfang – høstet erfaringer med at løfte børns kunnen og fokus i med musik. Første sted var i Gellerup på Tovshøjskolen hvor man med succes og kommunal opbakning af inddraget børnene i musikken.

I Taastrup har et projekt kaldet HOPE i ”ghettoen” Taastrupgaard eksisteret siden 2013. Det sker i sammenhæng med den lokale Selsmoseskole. Et projekt som – efter 3 succesrige år med statslig støtte – ser ud til at måtte lukke med årsskiftet. Det lokale byråd har droppet at yde bidrag til HOPE, men en række lokale borgere og erhvervsfolk er lige nu i gang med at kæmpe for at det perspektivrige musikforløb får mulighed for at fortsætte. Man kan støtte ved at overføre støttebeløb til reg. 5333 kt. nr.  02 45 157 eller via mobilpay til 20 20 55 08.

Nedenfor et par billeder fra HOPEs optræden ved en byfest i Taastrup (foto: TaastrupBymidte)

HOPE i Høje-Taastrup er et dansk eksempel børn et musikprojekt der hjælper underpriviligerede børn  gennem musikudøvelse.  HOPE fra Høje-Taastrup er et dansk eksempel på at musik kan styrke børn der er underpriviligeret. (Foto: Taastrup Bymidte)

 

 

 

Læs mere: http://makeabignoise.org.uk/